Nhà máy dược phẩm Việt Trung

Nhà máy liên doanh Việt Trung (VCP)

Dự án tương tự

PHÒNG SẠCH TƯỜNG VÂN - VIỆT NAM Chuyên gia thiết kế và thi công Phòng sạch